Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „ GDPR ”) je Mgr. Zuzana Gémešová,

IČ 05288258 se sídlem U uranie 1583/23, 17000 Praha (dále jen: „ správce “).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: U průhonu 22, 17000 Praha

email: zuzana@loowfat.com

telefon: +420 734 354 300

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro

zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1

písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých

službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží

nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze

smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány

osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a

adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro

uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné

smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního

vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních

vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely

marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě

souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

● podílející se na dodání zboží (Uloženka s.r.o., DPD CZ, DHL, Balikobot s.r.o.),

realizaci plateb bez smlouvy (SumUp, Paypal)

● zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti

s provozováním e-shopu,

● zajišťující marketingové služby (Mailchimp)

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé

mailingových služeb / cloudových služeb (Mailchimp).

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování

dle čl. 18 GDPR.

● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření

k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu

přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového

formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami

ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi

těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.