Obchodní podmínky

Informace o LoowFAT

 • Mgr. Zuzana Gémešová se sídlem U Uranie 1583/23, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Identifikační číslo: 05288258. Zapsaný v registru Živnostenského úřadu magistrátu města Praha 7 pod č.j.: MČ P7 041662/2016/OŽV/Pro pro prodej zboží prostřednictvím on­line obchodu umístěného na internetové adrese www.loowfat.com, email: info@loowfat.com.

Kupní cena a platby

 • 1. Ceny produktů prezentované v elektronickém obchodě www.loowfat.com jsou uvedené v českých korunách a eurech včetně daně z přidané hodnoty – 21%.
 • 2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen, v případě tiskových chyb, změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů tovaru. O těchto okolnostech je provozovatel povinný kupujícího bezodkladně informovat. Kupující je v těchto případech oprávněný odstoupit od smlouvy.
 • 3. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží v případě dobírky nebo osobním převzetí.
 • 4. Kupující může za zboží zaplatit následujícími způsoby:
  a) Platba předem na stanovený účet
  b) Dobírka
  c) Cenu za objednaný tovar zaplatí kupující v hotovosti při osobním převzetí zboží od provozovatele (jen po dohodě).
  d) Prostřednictvím platební služby Paypal

Prostředky komunikace

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Dodací podmínky a termíny

 • 1. Místem plnění smlouvy se rozumí adresa příjemce uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů nebo dodáno vlastními prostředky, resp. na základě dohody s kupujícím (možnost výběru při zadávání objednávky) bude zboží připraveno u provozovatele, kde si ho kupující přebere do 5 pracovních dní po výzvě e­mailem od provozovatele obchodu.
 • 2. Dodání zboží je uskutečněné jeho odevzdáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci na přepravu ke kupujícímu.
 • 3. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní sumy v plné výši.
 • 4. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v co nejkratší možné době (obvykle do 14 dnů) po přijetí elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, a kupující o ní bude včas informovaný. Nedodání zboží do 24 kalendářních dnů nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou dodání zboží opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.
 • 5. Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídatelné nebo z vůle stran nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučující zodpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní jejich dodání. K těmto okolnostem patří také úřední zásahy a zákazy, zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení, škody způsobené během přepravy jen v případě mimořádných okolností a ozbrojené konflikty. Vyjmenované okolnosti oprávňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu. O těchto okolnostech je provozovatel povinný kupujícího bezodkladně informovat.
 • 6. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo pokud na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

Doprava a metody platby

 • Připravujeme

Výměna / Vrácení

 • 1. V případě, že vámi objednané zboží nevyhovuje vašim představám, máte právo bez udání důvodu zboží vyměnit/vrátit.

  Podmínky jsou následující:
  a) Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (emailem na adresu info@loowfat.com)
  b) Zákazník musí odeslat zásilku doporučeně na naši adresu (ne dobírkou) nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky.
  c) Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a znečistění, a musí být zaslané zpět v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodě.
 • 2. Jakmile nám bude zboží doručeno, zkontrolujeme ho a pokud nebude nijak opotřebené, provedeme výměnu nebo vrácení peněz.
 • 3. V případě výměny si zákazník vybere jakoukoliv věc z nabídky loowfat.com a případný rozdíl v ceně uhradí (nebo ho uhradí loowfat.com, pokud vyměněná věc bude mít nižší hodnotu). Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.
 • 4. V případě, že si zákazník přeje vrátit peníze, může si zvolit, zda mu mají být poslané složenkou (nutné potvrdit adresu) nebo bankovní účet, což je rychlejší varianta. Vrací se pouze hodnota zakoupeného zboží, ne poštovné. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

Záruka, reklamace, doklady

 • 1. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují, to znamená: Fakturu – daňový doklad.
 • 2. Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou na Faktuře resp. daňovém dokladu. Pokud není uvedeno jinak, je záruka 24 měsíců ode dne prodeje.
 • 3. Provozovatel zodpovídá za závady, které se na předaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční chybou, nebo závady způsobené při výrobě.
 • 4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou a nepřiměřeným zacházením. Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo převozem v extrémních a neobvyklých podmínkách a v rozporu s návodem výrobce.
 • 5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k vykonání zásahu nebyla výslovně provozovatelem, nebo výrobcem zboží zplnomocněná.
 • 6. Reklamované zboží musí být zaslané řádně zabalené proti poškození při přepravě. Musí být přiložený originální doklad o koupi zboží v internetovém obchodě loowfat.com. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamce je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady loowfat.com. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovená na 30 dní.

Ochrana údajů

 • Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníka osobní údaje zákazníka, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro ulehčení objednávek zákazníků v budoucnosti.
 • 1. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení o novinkách, nabídkách, inzerci, a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 • 2. Osobní údaje zákazníků dodavatel neprodá žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to zasláním emailu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@loowfat.com nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávajícímu oznámí na internetových stránkách, nebo jiným vhodným způsobem.
  Tyto obchodní podmínky nabývají platnost dne 1. 5. 2016. Změny jsou vyhrazeny.